U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Algemene Bedrijfsvoorwaarden van ALESSANDRO International GmbH

§ 1 Reikwijdte

(1) Voor de verkoop van goederen door

ALESSANDRO International GmbH

Erkrather Straße 228a
40233 Düsseldorf
Duitsland
telefoon: +49 211 82 806 0
telefax: +49 211 82 806 196
internet: www.alessandro.de
e-mail: info@alessandro.de

(hierna "ALESSANDRO")

gelden uitsluitend deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden. Afwijkende, aanvullende of tegenstrijdige voorwaarden, in het bijzonder de Algemene Bedrijfsvoorwaarden van de koper, zijn niet van toepassing, ook niet als deze niet uitdrukkelijk zijn tegengesproken of ALESSANDRO op de hoogte van deze een prestatie zonder voorbehoud aanvaardt of uitvoert.

(2) Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zaken tussen ALESSANDRO en de koper, ook als deze niet nogmaals uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

(3) Wijzigingen, aanvullingen en andere speciale afspraken moeten schriftelijk worden gemaakt om van kracht te zijn. Dit geldt ook voor het annuleren van deze schriftelijke vormvereiste.

(4) Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op zakelijke relaties met ondernemers in de zin van artikel 14 lid 1 van de Duitse BGB en publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke beleggingsfondsen in de zin van artikel 310 lid 1 van de Duitse BGB. Ondernemer volgens artikel 14 lid 1 van de Duitse BGB is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap, die bij het aangaan van een juridische transactie zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit uitoefent.

§ 2 Registratie als klant

(1) Na het selecteren van een product heeft de koper de mogelijkheid om in te loggen als zakelijke klant met zijn gebruikersaccount door op de knop “Buy online als professionele klant (Login)” te klikken of om voor de eerste keer te registreren als zakelijke klant. ALESSANDRO controleert de registratie. Een bevestiging volgt. Pas na succesvolle registratie en bevestiging door ALESSANDRO, kan de koper zijn aankoop in de online shop doen.

(2) Als onderdeel van de registratie als commerciële klant en het aanmaken van het gebruikersaccount, moeten de persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens volledig worden ingevoerd in het daarvoor bedoelde registratieformulier voor nieuwe klanten. Tegelijkertijd verklaart de klant dat hij als commerciële klant voldoet aan de verdere eisen (inschrijving Kamer van Koophandel, etc.). Er is de mogelijkheid om het KVK-uittreksel op een later moment in te leveren of om deze direct te uploaden. Tijdens het registratieproces is er ook de mogelijkheid om een ​​persoonlijk bericht naar ALESSANDRO te schrijven.

Voordat het registratieformulier wordt verzonden, heeft de klant de mogelijkheid om de "bepalingen inzake privacy" en de "ABV" in te zien via de desbetreffende link. Door het overeenkomstige selectievakje te activeren, verklaart hij de bepalingen inzake privacy en de ABV te hebben gelezen en aanvaardt hij telefonische oproepen en het verzenden van informatiemateriaal per post of e-mail.

Ook voordat het registratieformulier wordt verzonden, moet de klant, door het aanvinken van het extra selectievakje, ermee instemmen dat ALESSANDRO contact met hem mag opnemen per post of e-mail. Er wordt op gewezen dat de klant zich op elk moment kan uitschrijven via de afmeldlink in de mailings of door een e-mail te sturen naar online@alessandro.de. De klant kan hierover meer informatie inzien via de bijbehorende link "Privacyverklaring".

(3) De verkoper verwerkt de klantgegevens uitsluitend om aanvragen of bestellingen uit te voeren en om de lopende zakelijke relatie te onderhouden in overeenstemming met de gespecificeerde bepalingen inzake privacy.

§ 3 Aanbod, bestelling en contractafsluiting

(1) Het productaanbod van ALESSANDRO in de online shop "www.alessandro-international.com" is een niet-bindende uitnodiging aan de koper om producten te bestellen. Het productassortiment kan zonder voorafgaande kennisgeving door ALESSANDRO worden gewijzigd.

(2) ALESSANDRO kan bestellingen van de koper binnen een termijn van twee weken na ontvangst accepteren. De aanvaarding van een bestelling is alleen bindend voor ALESSANDRO, indien dit gebeurt door middel van afzonderlijke bevestiging in tekstvorm (inclusief fax en e-mail) of door verzending van de goederen naar de klant.

(3) Alle informatie van ALESSANDRO over de eigenschappen van de goederen, die door ALESSANDRO in advertenties, in brochures of andere documenten wordt gegeven, is slechts vrijblijvende informatie en behoort niet tot de overeengekomen kwaliteit, tenzij deze uitdrukkelijk als informatie over de kwaliteit in een bindend aanbod of een orderbevestiging van ALESSANDRO is opgenomen. Garanties, in het bijzonder kwaliteitsgaranties, zijn alleen in zoverre bindend voor ALESSANDRO, voor zover ze zijn opgenomen in een bindend aanbod of een orderbevestiging van ALESSANDRO, uitdrukkelijk worden aangeduid als een "garantie" of "kwaliteitsgarantie" en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor ALESSANDRO uitdrukkelijk gedefinieerd zijn.

§ 4 Prijzen, betaling

(1) De productprijzen vermeld in de online shop zijn nettoprijzen en exclusief de van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting en eventuele verzend- en bezorgkosten.

(2) Voor leveringen binnen Duitsland en naar Oostenrijk en Nederland zijn de vermelde prijzen FCA (Incoterms 2010) trans-o-flex Logistik-Service GmbH te Weinheim exclusief de betreffende wettelijke omzetbelasting en exclusief verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(3) Als de goederen worden verzonden door ALESSANDRO, berekent ALESSANDRO de verzendkosten voor verpakking, vracht en verzekering afhankelijk van de totale netto aankoopprijs voor de betreffende bestelling ("netto bestelwaarde") als volgt: Voor een netto bestelwaarde - onder € 150,- worden verzendkosten à € 7,50 in rekening gebracht; - vanaf € 150,- worden er geen verzendkosten gerekend.

(4) Voor leveringen buiten Duitsland, Oostenrijk en Nederland zijn de vermelde prijzen Ex Works (Incoterms 2010) trans-o-flex Logistik-Service GmbH te Weinheim exclusief de betreffende wettelijke omzetbelasting en exclusief verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(5) Facturen zijn binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek te betalen. Bankkosten zijn voor rekening van de koper. Indien automatische incasso is overeengekomen (SEPA-incassomachtiging), zal ALESSANDRO binnen 4 dagen incasseren. De koper gaat ermee akkoord dat, in het geval van automatische incasso, om het betalingsverkeer te vereenvoudigen, de informatietermijn van 14 dagen vóór de inning van een verschuldigde betaling kan worden verkort tot maximaal één dag voor het incasseren.

(6) Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper zonder nadere aanmaning in verzuim. De ontvangst van het factuurbedrag op de door ALESSANDRO opgegeven rekening is bepalend voor de tijdigheid van betaling. Bij wanbetaling kan ALESSANDRO vertragingsrente vorderen ter hoogte van 8 procentpunten boven de basisrente. ALESSANDRO behoudt zich het recht voor om verdere schade te claimen.

(7) ALESSANDRO is gerechtigd vorderingen op klanten ter herfinanciering over te dragen aan een factoringmaatschappij. Bij het sluiten van het contract wordt de koper geïnformeerd of de vordering wordt toegewezen. In deze gevallen kunnen betalingen met schuldverlossend effect alleen aan de factoringmaatschappij worden gedaan. Hun bankgegevens worden aan de koper meegedeeld bij het sluiten van het contract.

§ 5 Verrekening, retentie

De koper heeft alleen het recht om verrekening uit te voeren of ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvorderingen onbetwist zijn of wettelijk zijn vastgesteld of gebaseerd zijn op dezelfde contractuele relatie.

§ 6 Levering

(1) De goederen worden geleverd binnen Duitsland en naar Oostenrijk en Nederland FCA (Incoterms 2010) trans-o-flex Logistik-Service GmbH te Weinheim, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De goederen worden geleverd buiten Duitsland, Oostenrijk en Nederland Ex Works (Incoterms 2010) trans-o-flex Logistik-Service GmbH te Weinheim, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(2) De aanvang van de door ons opgegeven levertijd veronderstelt het tijdig en correcte nakomen van de verplichtingen van de koper. Vier weken na een door ons opgegeven leverdatum of een door ons opgegeven levertijd kan de koper ALESSANDRO schriftelijk verzoeken te leveren. Na ontvangst van het schriftelijke verzoek is ALESSANDRO in gebreke gebleven met de levering.

(3) De tegenwerping van het niet-vervulde contract blijft voorbehouden. Zolang de koper zijn medewerkingsplicht in verband met de levering niet tijdig nakomt, worden de overeengekomen levertijden verlengd of worden de overeengekomen leveringstermijnen met een overeenkomstige periode opgeschort.

(4) De koper is wat afname betreft in verzuim indien hij de goederen aan het einde van de levertijd of op de afleverdatum niet afneemt.

(5) Bij gebreke van afname of enige andere toerekenbare schending van de medewerkingsplicht van de koper in verband met de levering, is ALESSANDRO gerechtigd vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade te vorderen, inclusief eventuele bijkomende kosten. Als forfaitaire vergoeding voor de opslagkosten als gevolg van verzuimde afname kan ALESSANDRO 0,1% van het factuurbedrag voor de opgeslagen goederen per kalenderdag opslag in rekening brengen, maar maximaal 1% per kalendermaand. We behouden ons het recht voor om verdere claims in te dienen.

(6) Tenzij dit reeds heeft plaatsgevonden, gaat het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen over op de koper uiterlijk op het moment van verzuim van afname of enige andere schending van de plicht tot medewerking.

(7) Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan ​​zolang deze redelijk zijn voor de koper, in het bijzonder als de levering van de resterende bestelde goederen is gegarandeerd en de koper daardoor geen noemenswaardige extra werkzaamheden of kosten maakt. Elke deellevering kan afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval van speciaal geproduceerde producten behoudt ALESSANDRO zich het recht voor om tot maximaal 10% van de bestelhoeveelheid meer of minder te leveren.

§ 7 Risico-overdracht, verzending

(1) Het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen gaat over op de koper wanneer de goederen ter beschikking worden gesteld bij trans-o-flex Logistik-Service GmbH in Weinheim. Dit geldt ook in het geval dat ALESSANDRO in overeenstemming met § 4 lid 3 of op basis van een speciale overeenkomst de verzending of de vrachtkosten overneemt. § 6 lid 5 blijft onaangetast.

(2) De voorschriften van deze § 7 zijn ook van toepassing op deelleveringen.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven eigendom van ALESSANDRO totdat alle betalingen uit de lopende zakelijke relatie volledig zijn ontvangen. Als er een rekening-courantrelatie is, behoudt ALESSANDRO het eigendom totdat alle betalingen uit opgenomen saldi zijn ontvangen.

(2) In geval van contractbreuk door de koper, waaronder wanbetaling, is ALESSANDRO gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ("voorbehouden goederen") na herroeping van de betreffende koopovereenkomst terug te nemen en tijdens normale kantooruren het bedrijfspand van de koper voor deze doeleinden te betreden. In geval van betalingsachterstand is voor de herroeping geen eerdere termijn vereist. Na terugname van de goederen en het geven van een voorafgaande waarschuwing is ALESSANDRO gerechtigd om op gepaste wijze gebruik te maken van de voorbehouden goederen. De verkoopopbrengst moet worden verrekend met de verplichtingen van de koper, verminderd met redelijke verkoopkosten.

(3) De koper dient zorgvuldig om te gaan met de voorbehouden goederen, deze op passende wijze te verzekeren en, indien nodig, te onderhouden.

(4) De koper heeft het recht om de goederen onder voorbehoud door te verkopen in de normale bedrijfsuitoefening. In dit geval draagt ​​hij echter direct alle vorderingen met alle bijkomende rechten uit een dergelijke doorverkoop, ongeacht of deze plaatsvindt voor of na enige verwerking van de voorbehouden goederen, over aan ALESSANDRO. ALESSANDRO accepteert de overdracht direct. Ongeacht de toestemming van ALESSANDRO om de claim zelf te innen, blijft de koper bevoegd om de claim ook na de overdracht te incasseren. ALESSANDRO zal de vordering niet innen zolang en voor zover de koper aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, er geen aanvraag tot het starten van een insolventie- of soortgelijke procedure is ingediend en er geen surseance van betaling is. Indien een van deze gevallen zich voordoet, dient de koper ALESSANDRO onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen; op verzoek van ALESSANDRO is hij verplicht om de debiteuren op de hoogte te brengen van de overdracht en ALESSANDRO de informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn om haar rechten te doen gelden.

(5) In andere gevallen is het de koper verboden de voorbehouden goederen te verpanden of als zekerheid te verkopen of toe te wijzen. De koper is verplicht om in geval van gedwongen beslaglegging en andere aantasting van de belangen van de eigenaar (bijv. dreigende start van een insolventieprocedure tegen de koper) op de eigendommen van ALESSANDRO te wijzen en ALESSANDRO onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

(6) Elke bewerking, verwerking of transformatie van de voorbehouden goederen door de koper wordt altijd uitgevoerd voor ALESSANDRO. Als de voorbehouden goederen worden verwerkt met items van derden die niet tot ALESSANDRO behoren, of als de voorbehouden goederen onlosmakelijk zijn vermengd of gecombineerd met dergelijke items van derden, verkrijgt ALESSANDRO het mede-eigendom van het nieuwe item in verhouding tot de objectieve waarde van de voorbehouden goederen tot de op dat moment bewerkte en verwerkte items op het moment van verwerken; voor het nieuwe item geldt verder hetzelfde als voor de voorbehouden goederen. Indien er sprake is van een combinatie, in het bijzonder een mengsel, zodanig dat het item van de koper als hoofdartikel moet worden beschouwd, draagt ​​de koper evenredig mede-eigendom over aan ALESSANDRO en stelt daarmee het enige of mede-eigendom dat voor ALESSANDRO is ontstaan ​​veilig.

(7) Voor zover de bovengenoemde zekerheden de te verzekeren vorderingen met meer dan 10% overtreffen, zal ALESSANDRO op verzoek van de koper naar eigen inzicht zekerheden vrijgeven.

§ 9 Rechten bij gebreken

(1) Voorwaarde voor rechten van de koper bij gebreken is dat hij naar behoren voldoet aan alle inspectie- en reclamatieverplichtingen in overeenstemming met § 377 van het Duitse HGB. De klant dient de ontvangen goederen daarom onmiddellijk te onderzoeken op duidelijke, herkenbare gebreken. Reclamaties dienen onmiddellijk schriftelijk te worden ingediend onder exacte vermelding van het gebrek. Herkenbare gebreken dienen uiterlijk één week na levering aan ALESSANDRO gemeld te worden, verborgen gebreken uiterlijk één week na ontdekking ervan. Claims wegens te laat gemelde tekortkomingen zijn uitgesloten. Gebruikelijke of kleine technische afwijkingen in kwaliteit, vorm, kleur, maat, gewicht etc. geven geen aanleiding tot klachten, evenals kleine wijzigingen door model- en productiewijzigingen indien de afwijkingen en wijzigingen in individuele gevallen voor de koper redelijk zijn (onbeduidende afwijkingen van de aard van het goed). De koper draagt ​​de kosten van het onderzoek van de goederen. Defecte goederen dienen op verzoek van ALESSANDRO voor onderzoek ter beschikking worden gesteld.

(2) De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken is één jaar vanaf levering van de goederen. Deze beperking is echter niet van toepassing op schadeclaims in het geval van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ALESSANDRO of in het geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. In deze gevallen geldt de wettelijke verjaringstermijn. De beperking is ook niet van toepassing indien ALESSANDRO in individuele gevallen uitdrukkelijk een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aanvaard en met de koper is overeengekomen. In dit geval is de verjaringstermijn gebaseerd op de betreffende garantieovereenkomst.

(3) In het geval van gebreken aan de goederen kan ALESSANDRO naar eigen inzicht aanvullende prestaties leveren door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervangende levering). ALESSANDRO dient een redelijke termijn te worden gegund voor aanvullende prestaties. De aanvullende prestatie vindt plaats zonder erkenning van een wettelijke verplichting. In het geval van verbetering achteraf begint het resterende deel van de oorspronkelijke verjaringstermijn te lopen per de teruggave van de achteraf verbeterde goederen. Hetzelfde geldt bij een vervangende levering.

(4) De plaats van uitvoering voor aanvullende prestatie is bij ALESSANDRO (trans-o-flex Logistik-Service GmbH te Weinheim). Aanspraken van de koper wegens de voor de aanvullende prestatie noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten indien de kosten toenemen als gevolg van de daaropvolgende verzending van de goederen naar een andere afleverlocatie dan de oorspronkelijk overeengekomen afleverlocatie. De kosten voor het plaatsen en verwijderen van de goederen zijn eveneens uitgesloten. ALESSANDRO is gerechtigd dergelijke extra kosten aan de koper in rekening te brengen. De koper kan deze kosten alleen claimen in het kader van de schadevergoeding volgens § 10.

(5) Als de aanvullende prestatie uiteindelijk mislukt, heeft de koper het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst of om de koopprijs te verlagen. Het recht op verlaging van de koopprijs is uitgesloten.

(6) De koper draagt ​​de redelijke kosten van een ongerechtvaardigde aanspraak op garantierechten. Hetzelfde geldt indien ALESSANDRO ten onrechte garantierechten verleent zonder daartoe verplicht te zijn en de koper ALESSANDRO eerder daartoe heeft opgeroepen.

(7) Verdere aanspraken op gebreken of compensatie van welke aard dan ook zijn uitgesloten, onder voorbehoud van eventuele in overeenstemming met § 10 beperkte schadeclaims.

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) ALESSANDRO is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van haar organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, tenzij het een schending is van essentiële contractuele verplichtingen. Essentieel voor het contract zijn de verplichting om het leveringsartikel op tijd te leveren, het vrij zijn van eigendomsgebreken en materiële gebreken die de functionaliteit of bruikbaarheid meer dan slechts onbeduidend aantasten, de beschermings- en bewaringsverplichtingen die bedoeld zijn om de klant in staat te stellen het leveringsartikel te gebruiken in overeenstemming met het contract of die de bescherming van lijf en leven van het personeel van de klant of de bescherming van zijn eigendommen tegen aanzienlijke schade tot doel hebben, evenals verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt.

(2) In de gevallen van § 10 lid 1 is de aansprakelijkheid echter beperkt tot typisch voorzienbare schade. Verder is ALESSANDRO niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade of indirecte schade.

(3) In de gevallen van § 10 lid 1, is de verjaringstermijn twee jaar na het tijdstip waarop de claim ontstond en de koper zich bewust werd van de omstandigheden die aanleiding gaven tot de claim. Ongeacht medeweten van de koper vervalt de claim drie jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. De verjaringstermijn voor aanspraken op schadevergoeding wegens gebreken is gebaseerd op § 9 lid 2.

(4) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheid

(a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

(b) door opzet,

(c) als gevolg van grove nalatigheid van organen of leidinggevenden van ALESSANDRO,

(d) wegens frauduleus verborgen gebreken,

(e) door overname van een kwaliteitsgarantie (in dit verband is in voorkomende gevallen de aansprakelijkheidsregeling of verjaringstermijn voortvloeiend uit de garantie van toepassing) en

(f) in het kader van de wet op productaansprakelijkheid.

§ 11 Overmacht

(1) Overmacht zoals mobilisatie, oorlog, burgeroorlog, terrorisme, onrust, oproer, embargo's, natuurrampen, epidemieën, brand, wetgevende activiteiten, gerechtelijke beslissingen of ambtelijke maatregelen, of andere onvoorzienbare omstandigheden waarvoor ALESSANDRO niet verantwoordelijk is, zoals bijv. arbeidsconflicten, stakingen of juridische uitsluitingen, bedrijfs- of transportonderbrekingen, moeilijkheden bij de verwerving van grondstoffen of vertragingen door leveranciers die het ALESSANDRO onmogelijk maken haar contractuele verplichtingen na te komen, verlengen overeengekomen leveringstermijnen of verschuiven overeengekomen leveringsafspraken met de duur van de belemmering plus een redelijke opstartperiode. Dit geldt ook als deze gebeurtenissen zich voordoen op een moment dat ALESSANDRO in gebreke is. ALESSANDRO verbindt zich ertoe de koper te informeren over het begin en het waarschijnlijke einde van dergelijke gebeurtenissen.

(2) Als de belemmering zes weken of langer duurt, kunnen beide partijen zich door middel van een schriftelijke verklaring terugtrekken uit de betreffende verkoopovereenkomst.

§ 12 Naleving van regelgeving

(1) De koper moet voldoen aan alle relevante wettelijke voorschriften, regelgevende vereisten, gerechtelijke uitspraken en ambtelijke aanwijzingen, inclusief de relevante uitvoercontrole-, export- en importregels. De koper moet tijdig alle noodzakelijke vergunningen, toestemmingen en licenties verkrijgen, in het bijzonder die nodig zijn voor het importeren en exporteren, doorverkopen of gebruiken van de goederen. Bij niet nakomen van bovenstaande verplichtingen dient de koper ALESSANDRO te vrijwaren voor aanspraken van derden.

(2) ALESSANDRO kan levering aan de koper weigeren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de koper § 12 lid 1 zou overtreden of indien niet alle benodigde vergunningen, toestemmingen of licenties beschikbaar zijn en ALESSANDRO hier niet voor verantwoordelijk is.

§ 13 Algemene bepalingen

(1) De koper mag de rechten en plichten die op hem rusten noch geheel noch gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALESSANDRO. Het is ALESSANDRO toegestaan ​​de op haar rustende rechten en plichten over te dragen, in het bijzonder aan gelieerde ondernemingen in de zin van § 15 van de Duitse AktG.

(2) Op alle rechtsverhoudingen tussen ALESSANDRO en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het kooprecht van de VN.

(3) Tenzij anders overeengekomen, is de plaats van uitvoering Düsseldorf.

(4) De exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een levering is Düsseldorf; ALESSANDRO heeft echter ook het recht om de koper op zijn statutaire zetel te dagvaarden.

(5) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene bedrijfsvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

versie: juli 2020